Hợp tác phân phối Phòng khách sạn

Những điểm đáng chú ý​​

Khách sạn và đại lý đăng ký tài khoản tại https://ta.oneinventory.com và cung cấp các thông tin: Doanh nghiệp, Số tài khoản, Đăng ký kinh doanh để làm hợp đồng.

Khách sạn/Đại lý được cấp tài khoản Extranet để nhập thông tin sản phẩm.

Khách sạn/Đại lý lựa chọn tham gia kênh phân phối phù hợp (Về điều khoản hợp tác, tỷ lệ chiết khấu…). Khi đã chọn, hệ thống tự động gửi yêu cầu kết nối tới Đại lý phân phối. Sau khi Đại lý phân phối chấp nhận, Khách sạn/Đại lý sẽ trở thành nguồn cung cấp phòng cho Đại lý phân phối.
Hai bên có thể trực tiếp ký hợp đồng đại lý bản cứng (nếu cần).